Aktuellt

Förseningar i järnvägstrafik orsakade av företag och fordon ska utredas

Nedan kommer information om Trafikverkets uppdrag att utreda förutsättningar för att minska förseningar i järnvägstrafiken orsakade av företag och fordon.

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget, analysera och redogöra för åtgärder som syftar till att förebygga och minska störningar och förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag och deras framförande av järnvägsfordon. Vid uppdragets genomförande ska Trafikverket samverka med Transportstyrelsen, järnvägsföretag och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 21 augusti 2020 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Se hela uppdraget här.